Siirry sisältöön

KKO: SodaStream korvausvelvollinen Mysodan oikeudenkäyntikuluista – tavaramerkin loukkauksen osalta ei muutosta MAO:n välituomioon

Korkein oikeus (”KKO”) vahvisti 17.11.2023 antamassaan ennakkopäätöksessä (KKO:2023:87), että uudelleen täytetyn hiilidioksidikaasupullon etiketin vaihtaminen muiden toimijoiden alun perin liikkeelle laskemiin pulloihin on Propertan asiakkaan Mysoda Oy:n nykyistä käytäntöä pitkälti vastaavasti sallittua, kun etiketissä on uudelleen täyttäjän ja tavaramerkin haltijan välisen taloudellisen yhteyden poissulkeva ilmoitus. Kuluttajien näkökulmasta etiketin tiedot ovat tällöin kokonaisuutena arvioituna selviä ja yksiselitteisiä.

Vaikka ratkaisu ei tuonut muutosta Mysodan kannalta jo lähtökohtaisestikin hyvään markkinaoikeuden (”MAO”) aikaisemmin asiassa antaman välituomion (MAO:388/​19) lopputulokseen tavaramerkin loukkauksen toteutumisen osalta, merkittävää on se, että KKO kuitenkin muutti oikeudenkäyntikuluratkaisua. Asian kantaja SodaStream nimittäin velvoitettiin maksamaan vastaaja Mysodan oikeudenkäyntikuluja KKO:n valitusvaiheen lisäksi myös MAO:n osalta yhteensä 40.000 eurolla. Vaikka tuomittu summa ei kokonaiskustannukset huomioon ottaen ole Mysodan vaatimusten mukainen eikä siten riittävä, on oikeudenkäyntikuluratkaisu, jossa jutun osin voittanut kantaja määrätään maksamaan osa vastaajan kuluista, poikkeuksellinen, mutta täysin perusteltu, kun SodaStream on lukuisilla asiaa laajentaneilla sekä myöhemmin hylätyillä väitteillään aiheuttanut merkittävästi lisäkuluja asiassa.

SodaStreamin maksettavaksi tuomittujen oikeudenkäyntikulujen määrään vaikutti KKO:n perustelujen mukaan alentavasti se, että KKO piti SodaStreamin vetoamaa BMS-kriteerien ja erityisesti välttämättömyysedellytyksen soveltamista koskevaa väitettä tulkinnanvaraisena ja pyysi siitä Euroopan unionin tuomioistuimen (”EUT”) ennakkoratkaisua. KKO katsoi EUT:n ennakkoratkaisun mukaisesti – ja kuten Mysoda on koko oikeusprosessin ajan esittänyt – ettei Mysodan toimintaa tullut arvioida BMS-kriteerien ja erityisesti välttämättömyysedellytyksen perusteella.

Tavaramerkin loukkauksen osalta KKO katsoi MAO:n tavoin, että Mysodan vain lyhyesti noin neljän kuukauden ajan syksyllä 2016 käyttämä vaaleanpunainen logoetiketti loukkasi SodaStreamin tavaramerkkioikeuksia. Syynä tähän oli se, ettei vaaleanpunainen etiketti sisältänyt Mysodan toiseen arvioinnin kohteena olleeseen ja pitkälti nykyisinkin käytettävää etikettiä vastaavaan valkoiseen etikettiin sisältyvää taloudellista yhteyttä poissulkevaa ilmoitusta. Vaaleanpunainen etiketti ei siten ollut KKO:n mukaan kuluttajille riittävän selkeä ja yksiselitteinen.

KKO:n mukaan vaaleanpunaisia etikettejä vastaavasta SodaStreamin omasta tai kolmansien täyttötoiminnan yhteydessä tapahtuvasta etikettien vaihtamisesta ei ollut vaaleanpunaisella etiketillä varustettujen uudelleen täytettyjen pullojen markkinoilla olon aikaan 2016–2017 vielä määrällisesti riittävää näyttöä siten, että kuluttajat olisivat tuolloin olleet tottuneet tällaiseen markkinakäytäntöön. Mysoda kuitenkin esitti oikeudenkäynnin eri vaiheissa näyttöä SodaStreamin omasta toimintatavasta eli siitä, että SodaStream käyttää logoetikettejä kaikissa täyttämissään pulloissa riippumatta siitä, ovatko pullot SodaStreamin itsensä vai jonkun kolmannen alun perin liikkeelle laskemia.

SodaStream vetosi korkeimmassa oikeudessa myös siihen, ettei pullojen etikettien vaihdon yhteydessä ollut turvattu SodaStreamin laillisia intressejä liittyen pullon alkuperäisen laadun ja tavaramerkin maineen säilymiseen. KKO kuitenkin katsoi, ettei pullojen uudelleen täyttämistä sellaisenaan voitu asiassa esitetyn selvityksen perusteella pitää pullon laadun muuttamisena tai huonontamisena, tai jonka perusteella Mysodan uudelleen täyttämien pullojen myynnistä voitaisiin katsoa aiheutuneen SodaStreamille perusteltuna aiheena pidettävää mainehaittaa.

Yleisesti hiilidioksidipullojen uudelleentäyttömarkkinat ovat nyt KKO:n ratkaisun jälkeen hyvin mielenkiintoisessa tilanteessa. Mysodan vaaleanpunaisten etikettien osalta tavaramerkin loukkauksen seuraamusten käsittely jatkuu markkinaoikeudessa, mutta miten vaikuttaa tai mihin johtaa se, että SodaStream kuitenkin itsekin todistetusti toimii edelleen uudelleen täytettyjä kaasupulloja merkitessään vastaavalla tavalla kuin Mysoda toimi vain lyhyen ajan syksyllä 2016? Nyttemmin SodaStream on valinnut joihinkin omiin etiketteihinsä käytettäväksi vieläpä Mysodan vaaleanpunaista etikettiä vastaavan värin.

Markkinaoikeuden välituomiosta löytyy lisätietoa kirjoittamastamme artikkelista täältä ja EUT:n ennakkoratkaisusta (C-197/21) artikkelistamme täältä.

Hanna-Maija Elo

Osakas, asianajaja, varatuomari, tavaramerkkiasiamies

040 561 4961
«
»