Toimeksiantoehdot

PROPERTA ASIANAJOTOIMISTO OY:N YLEISET TOIMEKSIANTOEHDOT 1.2.2024

1. YHTIÖMME JA NÄIDEN EHTOJEN SOVELTAMINEN

Properta Asianajotoimisto Oy (”Properta”), y-tunnus: 2798639-1, Bulevardi 6 C 22, 4 krs., 00120 Helsinki, www.properta.fi, mail@properta.fi, tarjoaa palveluja asiakkailleen näitä yleisiä toimeksiantoehtoja noudattaen. Propertan asianajajat ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä. Myös Propertan muu henkilökunta on velvoitettu noudattamaan lakeja, salassapitomääräyksiä sekä Suomen Asianajajaliiton antamia hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita sekä hyvää asiamiestapaa. Kulloinkin voimassa olevat hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet ovat saatavilla Suomen Asianajajaliiton verkkosivustolta osoitteesta www.asianajajaliitto.fi.

Nämä ehdot syrjäyttävät mahdolliset asiakkaan yleiset hankinta- tai muut sopimusehdot, elleivät Properta ja asiakas ole erikseen tapauskohtaisesti kirjallisesti toisin sopineet. Näitä ehtoja ei sovelleta siltä osin kuin ne ovat ristiriidassa asiakkaan kanssa laaditun yksittäisen toimeksiantosopimuksen ehtojen kanssa tai jos pakottavasta lainsäädännöstä muuta johtuu. Propertalla on oikeus päivittää näitä ehtoja erityisesti vastaamaan muuttunutta lakia tai alan käytäntöjä. Näitä ehtoja sovelletaan kulloinkin päivitetyssä muodossaan myös asiakkaan mahdollisiin myöhempiin toimeksiantoihin, ellei toisin sovita.

2. ASIAKKAAN TUNNISTAMINEN

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevan lainsäädännön nojalla Propertalla on velvollisuus tarvittaessa tunnistaa asiakkaansa sekä asiakkaan edustajat ja omistajat. Laissa määrätyissä tapauksissa asianajotoimistolla voi olla velvollisuus pyytää tietoja asiakkaan varojen alkuperästä. On mahdollista, ettei Properta joissain tilanteissa voi aloittaa toimeksiannon hoitamista ennen kuin edellytetyt selvitykset on saatu tehtyä. Propertan tulee ilmoittaa viranomaisille, jos se epäilee, että toimeksiantoon liittyy rahanpesua tai terrorismin rahoitusta. Propertalla ei ole oikeutta ilmoittaa asiakkaalle ilmoituksen tekemisestä. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, että antamalla Propertalle toimeksiannon Properta voi käyttää asiakkaan, sen edustajien ja omistajien henkilötietoja mainittuihin tarkoituksiin.

3. TOIMEKSIANNON VASTAANOTTAMINEN JA HOITAMINEN

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on, siinä laajuudessa kuin toimeksianto vaatii, oikeus määrätä toimeksiannon kohteesta. Properta ei ole velvollinen tekemään taustatutkimuksia asiakkaan aikaisemmista oikeuksista tai muotoilusta, ellei tällaisesta ole erikseen sovittu. Asiakas on velvollinen antamaan Propertalle kaikki toimeksiantoon liittyvät riittävät ja oikeat tiedot sekä tarvittavat asiakirjat niin toimeksiannon alussa kuin sen aikanakin. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa Propertalle edellä mainittuihin tietoihin liittyvistä muutoksista, joilla voi olla vaikutusta toimeksiannon hoitamiseen. Propertan toimittaessa laatimansa asiakirjat asiakkaalle perehtymistä ja kommentteja varten, asiakkaan tulee tarkastaa asiakirjojen sisällöllinen oikeellisuus. Propertalla on oikeus olettaa, että asiakas hyväksyy asiakirjojen sisällön, jos asiakas ei viivytyksettä ilmoita toisin.

Ennen toimeksiannon vastaanottamista Properta tarkistaa hyvän asianajajatavan mukaisesti mahdollisten esteellisyyksien olemassaolon. Mahdollisessa esteellisyystilanteessa Properta saattaa joutua torjumaan toimeksiannon syytä siihen tarkemmin ilmoittamatta.

Properta ja asiakas ottavat huomioon viralliset määräajat, jotka on heille ilmoitettu. Mikäli Properta ei saa asiakkaan ohjeita hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä, Propertalla on oikeus hakea määräajan pidennystä, jos se on mahdollista ja jos olosuhteista ei käy muuta ilmi. Properta on oikeutettu kohtuulliseen palkkioon pidennykseen liittvyvistä toimenpiteistä.

Mikäli asiakas haluaa, että immateriaalioikeudellinen suojaoikeus pidetään voimassa tai suojaoikeuden annetaan raueta, asiakkaan tulee hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä antaa Propertalle tarvittavat ohjeet, vaikka asiakas ei olisikaan vastaanottanut muistutusta voimassapitämisestä tai uudistamisesta. Asiakkaan antamien immateriaalioikeudellisen suojaoikeuden ylläpitämistä tai siitä luopumista koskevien ohjeiden tulee olla täydellisiä ja selviä. Propertan velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin suojaoikeuden myöntämisen jälkeen rajoittuu kyseiseen oikeuteen liittyvien tiedoksiantojen lähettämiseen asiakkaalle. Propertalla on oikeus korvaukseen tähän liittyvistä toimenpiteistä ja kuluista. Asiakkaan edellytetään ottavan huomioon ilmoitukset suojaoikeuden ylläpitämistä ja uudistamista koskevista määräajoista.

Properta lähettää kaikki ilmoitukset asiakkaan viimeksi ilmoittamaan sähköposti- tai postiosoitteeseen. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Propertalle sähköposti- ja postiosoitteidensa muutoksista. Jos Properta ei saa yhteyttä asiakkaaseen laiminlyödyn muutosilmoituksen vuoksi, Properta ei ole velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin asiassa. Properta ei myöskään ole vastuussa asiassa, joka on rauennut laiminlyödyn muutosilmoituksen vuoksi.

4. LUOTTAMUKSELLISUUS

Propertalla on ammatillinen ja lakiin perustuva velvoite pitää asiakasta koskevat asiat luottamuksellisina, ellei asiakas ohjeista meitä ilmaisemaan tietoa tai laki meitä siihen velvoita. Lisäksi Propertalla on oikeus ilmaista luottamuksellisia tietoja vakuutuksenantajillemme, tilintarkastajillemme, muille käyttämillemme asiantuntijoille ja alihankkijoille, joille ulkoistamme tiettyjä hallinnollisia tehtäviä ja joille asetamme vastaavan salassapitovelvoitteen. Asiakas hyväksyy sen, että Properta voi säilyttää sisäisessä hakutoiminnon sisältävässä tietojärjestelmässään paperitulosteita ja/tai sähköisiä versioita asiakirjoista, joita on luotu tai saatu asiakkaan toimeksiannon yhteydessä.

5. SISÄPIIRITIEDOT

Properta noudattaa pörssiyhtiöitä ja noteerattuja rahoitusvälineitä koskevissa toimeksiannoissa sisäisiä sisäpiiriohjeitaan ja tarvittaessa pitää sisäpiirirekisteriä. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan, kun se antaa Propertalla sisäpiiritietoa.

6. KULUTTAJANSUOJA

Mikäli kuluttajansuojalaki soveltuu asiakkaan toimeksiantoon, asiakas on oikeutettu peruuttamaan toimeksiannon kyseisen lainsäädännön mukaisesti. Lisätietoa peruutusoikeudesta saa Propertan verkkosivustolta (www.properta.fi) kohdasta Etämyynnin ennakkotiedot.

7. ULKOPUOLISTEN PALVELUJEN KÄYTTÄMINEN

Mikäli Properta tarvitsee toimeksiannon hoidossa palveluita kolmansilta tahoilta, kuten kotimaisilta tai ulkomaisilta asiantuntijoilta, asiamiehiltä tai lakimiehiltä, ko. kolmannen tahon katsotaan olevan suoraan sopimussuhteessa asiakkaan kanssa ja toimivan suoraan asiakkaan edustajana, ellei kirjallisesti muuta sovita. Properta ei ole vastuussa kolmansien neuvoista tai laiminlyönneistä. Asiakkaan tulee esittää vaatimuksensa tältä osin suoraan kolmatta tahoa kohtaan, eikä asiakkaalla ole oikeutta esittää tältä osin vaatimuksia Propertaa kohtaan. Asiakas on vastuussa kolmansien tahojen veloituksista (sovellettavine arvonlisäveroineen) riippumatta siitä, saako asiakas laskun suoraan näiltä tahoilta vai sisältyvätkö kyseisten tahojen palkkiot ja kulut Propertan laskuihin.

8. TIETOHAUT

Propertan hakiessa tietoja julkisista rekistereistä (esim. kaupparekisteri, tavaramerkki- tai mallitietokannat) asiakkaan toimeksiannon suorittamisen yhteydessä tiedot toimitetaan asiakkaalle, sillä oletuksella, että asianomaisen rekisterin tiedot ovat haun tekohetkellä kattavia, virheettömiä ja ajantasaisia.

9. ASIAKASVARAT

Propertalla on asiakasvaratili Osuuspankissa. Properta käsittelee asiakasvaratilillä olevia varoja siten kuin asiakas olisi tallettanut ne suoraan asianomaiseen rahoituslaitokseen. Properta ei ole vastuussa siitä, mikäli rahoituslaitos ei saa suoritettua maksuja Propertan asiakasvaratililtä. Propertalla on oikeus käyttää asiakkaan puolesta asiakasvaratilillä pidettäviä varoja sekä niille kertyneitä korkoja Propertan laskujen maksamiseen.

10. SÄHKÖINEN VIESTINTÄ

Ellei toisin ole sovittu, Propertalla on oikeus käyttää toimeksiantoon liittyvässä sähköisessä viestinnässä tavanomaista sähköpostia. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, että tavanomaiseen salaamattomaan sähköpostiviestintään saattaa sisältyä tietoturvariskejä. Mikäli asiakas haluaa erityisestä syystä käyttää jotain muuta suojatumpaa viestintää, tulee tästä ilmoittaa Propertalle kirjallisesti etukäteen ennen toimeksiannon aloittamista. Properta ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka liittyvät sähköiseen viestintään, ellei kyseessä ole toimeksiantoon perustuvien ammatillisten velvoitteiden rikkominen tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Properta käyttää toimeksiantojen hoitamiseen ja tietojen säilyttämiseen ulkopuolisten palveluntarjoajien tuottamia ja ylläpitämiä sähköisiä ohjelmistoja ja palvelimia. Properta ei ole vastuussa asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluun kohdistuvasta tietomurrosta, häirinnästä, palveluntarjoajan virheestä tai muusta tapahtumasta, johon Properta ei ole kohtuudella voinut vaikuttaa.

11. TIETOSUOJA

Properta voi toimeksiannon yhteydessä käsitellä asiakkaan toimittamia henkilötietoja sekä luottotietorekistereistä saatuja tietoja (”Henkilötiedot”).  Henkilötiedot voivat liittyä asiakkaaseen tai muihin henkilöihin. Henkilötietojen käsittely tapahtuu henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien ja määräysten mukaisesti. Lisätietoa Henkilötietojen käsittelystä saa Propertan verkkosivustolta (www.properta.fi) kohdasta Tietosuojaseloste.

Ellei asiakas toisin kirjallisesti ohjeista, Properta tallettaa ja käsittelee Henkilötietoja siitä riippuen, minkälaista tietoa hankimme asiakkaalta tai asiakkaan puolesta kolmansilta. Properta toimii rekisterinpitäjänä asiakkaaseen liittyville Henkilötiedoille, joita Properta voi käsitellä toimeksiannon hoitotarkoituksessa, kuten laskujen käsittelyyn ja säädettyjen velvollisuuksiemme täyttämiseen. Lisäksi Properta voi käsitellä asiakkaaseen tai kolmansiin tahoihin liittyviä Henkilötietoja voidakseen neuvoa asiakasta ja hoitaa asiakkaan toimeksiantoa asiakkaan ohjeistuksen ja siten suostumuksen mukaisesti.

Properta luovuttaa asiakkaan Henkilötietoja kolmansille tahoille vain, jos Propertalla on siihen asiakkaan suostumus tai kehotus, jos laki edellyttää sitä tai sallii sen tai jos kyseiset tahot tarjoavat palveluitaan Propertalle tai asiakkaalle. Propertan siirtäessä Henkilötietoja muissa maissa sijaitseville palveluntarjoajille tai neuvonantajille, Properta olettaa, että nämä järjestävät asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet Henkilötietojen luvatonta tai laitonta käsittelyä ja tahatonta menetystä, tuhoutumista tai vahinkoa vastaan. Kyseisten maiden valvonta- ja muilla viranomaisilla saattaa kuitenkin olla oikeus saada tällaisia tietoja.

Mahdollisia Propertan asiakkaalle toimittamia työntekijöitämme ja/tai kolmansia koskevia Henkilötietoja tulee käyttää vain siihen nimenomaiseen tarkoitukseen, jota varten tiedot on annettu asiakkaalle.

Asiakkaan halutessa käyttää tarkastusoikeuttaan, Properta toimittaa pyydetyt tiedot asiakkaalle.

12. IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Propertan asiakkaalle laatimiin asiakirjoihin ja muuhun materiaaliin (olivatpa ne missä muodossa tahansa) säilyvät kaikissa tilanteissa Propertalla.  Asiakkaalla on ei-yksinomainen oikeus käyttää kyseisiä asiakirjoja ja materiaaleja siihen tarkoitukseen, jota varten Properta on ne asiakkaalle laatinut.

13. VELOITUSPERUSTEET

Propertan veloittama palkkio on lähtökohtaisesti aikaperusteinen ja perustuu toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn työaikaan. Pienin veloitettava aikayksikkö on 15 minuuttia (0,25 h). Yksittäisen toimeksiannon palkkion määräytymiseen voivat kuitenkin vaikuttaa osaltaan myös toimeksiannon vaikeusaste, kiireellisyys, vaadittava erityisasiantuntemus, intressi, toimeksiantoon liittyvät riskit ja saavutettu tulos.

Tiettyjen Propertan palveluiden kiinteät hinnat on ilmoitettu kulloinkin voimassa olevassa hinnastossamme. Properta voi myös erikseen sopia kiinteiden hintojen käyttämisestä tai muista palkkiota koskevista järjestelyistä. Propertan toimeksiannosta antama hinta-arvio ei ole sitova, ellei sitä ole annettu kirjallisesti ja sitovaksi hinta-arvioksi ilmoitettuna.

Propertalla on oikeus vaatia asiakkaalta ennakkomaksua, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Propertalla on oikeus aika ajoin tarkistaa hintoja ilman etukäteisilmoitusta erityisesti vastaamaan kustannusten nousua.

Properta veloittaa erikseen toimeksiannon hoitamisesta syntyneet tarpeelliset kulut, kuten esimerkiksi rahanpesulain tunnistamisvelvoitteesta aiheutuvat kulut, matka- ja majoituskulut, viranomaismaksut, tuomioistuinmaksut, rekisteröintimaksut, asiantuntijalausunnot, vähäistä suuremmat kopiointikulut ja muut tarpeelliset kulut ja maksut. Muita maksuja voivat olla muun muassa kotimaisten tai ulkomaisten asiantuntijoiden sekä asiamiesten ja lakimiesten palkkiot. Matkoihin käytetty aika veloitetaan erikseen, ellei toisin ole sovittu. Auton käyttämisestä aiheutuneet kulut ja päiväraha veloitetaan verohallinnon päätösten mukaisina.

Kaikkiin edellä mainittuihin palkkioihin ja maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

14. OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Asianajajan velvollisuutena on informoida asiakasta mahdollisesta oikeusturvavakuutuksesta ja mahdollisuudesta sen hyödyntämiseen. Oikeusturvavakuutuksen ehdoista ja toimeksiannon luonteesta riippuen asiakkaalla saattaa olla käytettävissään toimeksiannon kulujen kattamiseksi vakuutusyhtiön myöntämä oikeusturvaetu, jonka soveltuvuuden ja kattavuuden selvittämiseksi Properta pyytää asiakasta olemaan yhteydessä vakuutusyhtiöönsä.

15. LASKUTUS

Properta laskuttaa asiakasta kuukausittain jälkikäteen. Kuukausittaista laskutusta sovelletaan myös oikeudenkäyntiasioissa, ellei toisin ole sovittu. Properta ei voi ottaa vastaan käteismaksua. Ensisijainen maksutapa on pankkisiirto. Propertan lasku erääntyy maksettavaksi 14 päivän kuluttua laskun päiväyksestä. Mikäli laskun maksu viivästyy, peritään maksamattomalle määrälle korkolain mukaista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien. Laskua koskevat huomautukset tulee esittää ennen
eräpäivää. Mikäli asiakas jättää maksukehotuksen jälkeenkin laskun maksamatta, on Propertalla oikeus luopua toimeksiannon hoitamisesta.

Mikäli asiakas on pyytänyt saada laskunsa verkkolaskuna verkkolaskutuspalveluntarjoajan kautta, Properta pyrkii toimimaan asiakkaan valitseman palveluntarjoajan kanssa tämän toteuttamiseksi. Properta ei kuitenkaan ole vastuussa verkkolaskutuspalveluntarjoajan mahdollisesta huolimattomasta menettelystä ja/tai sopimusrikkomuksesta, jollainen voi olla esimerkiksi se, että palveluntarjoaja ei käsittele asiakkaan tietoja lain vaatimusten mukaisesti. Asiakas vakuuttaa, että hänellä on oikeus antaa Propertalle pääsy ja käyttöoikeus mahdolliseen verkkolaskutuspalveluun, ja sitoutuu korvaamaan Propertalle mahdolliset kulut, tappiot tai muut vastuut, joita Propertalle saattaa koitua asiakkaan verkkolaskutuspalveluntoimittajan kanssa toimimisesta.

Mikäli kolmas taho on viime kädessä vastuussa Propertan laskun maksamisesta, Properta ja asiakas voivat sopia siitä, että Properta lähettää laskunsa nimetyn kolmannen tahon maksettavaksi. Mikäli kyseinen kolmas taho mistä tahansa syystä ei maksa Propertan laskua, asiakas on itse vastuussa Propertan laskun maksamisesta.

Jos asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, sen tiedot tulee toimittaa Propertalle mahdollisimman pian. Asiakkaan mahdollinen oikeusturvavakuutus ja vakuutuksen perusteella saatava korvaus eivät rajoita Propertan oikeutta veloittaa asiakkaalta laskun kokonaismäärää, vaikka vakuutusyhtiö alentaisi vakuutuksesta korvattavan palkkion määrää tai tuomioistuin alentaisi vastapuolen maksettavaksi tulevien oikeudenkäyntikulujen määrää. Propertalla on oikeus laskuttaa asiakasta suoraan riippumatta siitä, onko vakuutusyhtiö tai oikeudenkäynnin vastapuoli velvollinen korvaamaan asiakkaan oikeudenkäyntikulut. Riippumatta mahdollisen oikeusturvavakuutuksen kattavuudesta, Propertalla on oikeus veloittaa sovitun veloituksen mukaisesti. Asiakas on tietoinen, että hänen valitsemansa oikeusturvayhtiö ei välttämättä korvaa kaikkia Propertan tekemiä toimenpiteitä tai sovitun palkkioperusteen määrää kokonaisuudessaan. Asiakas on myös tietoinen mahdollisen oikeusturvavakuutuksensa enimmäiskorvausmäärästä, jonka ylittävältä osalta Propertalla on normaali palkkio-oikeus.

16. TOIMEKSIANNON PÄÄTTYMINEN

Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus päättää toimeksianto ilmoittamalla siitä kirjallisesti Propertalle. Jos toimeksiantoa koskevat ohjeet ja/tai toimeksiannon suorittamiseksi mahdollisesti pyydetty maksu eivät saavu Propertalle ajoissa, Propertalla on oikeus olettaa, että asiakkaan tarkoitus on luopua toimeksiannosta.

Propertalla on oikeus päättää toimeksianto noudattaen Suomen Asianajajaliiton ohjeita ja määräyksiä toimeksiannon päättämisestä. Propertalla on oikeus luopua toimeksiannosta perustellusta syystä, kuten silloin, jos asiakas ei maksa laskuaan ajoissa tai asiakas ohjeistaa Propertaa toimimaan laittomasti tai hyvän asianajaja- tai asiamiestavan vastaisesti tai jos on selvää, että Propertan ja asiakkaan välinen luottamussuhde on menetetty.

Mikäli toimeksianto päätetään, asiakkaalla on velvollisuus viipymättä maksaa toimeksiannon päättämiseen saakka kertyneet Propertan palkkiot ja kulut. Toimeksianto katsotaan päättyneeksi vasta, kun toimeksiannon hoitaminen ei edellytä Propertalta enää toimenpiteitä. Toimeksianto katsotaan päättyneeksi silloin, kun asiakkaalle on lähetetty toimeksiantoon liittyvä loppulasku, tai toimeksianto katsotaan Propertan suorittamien toimenpiteiden osalta muutoin päättyneeksi.

Properta säilyttää asiakirjoja ja tiedostoja Suomen Asianajajaliiton voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Asiakirjat säilytetään lähtökohtaisesti digitaalisina kappaleina. Properta varaa oikeuden poistaa Propertan hallussa olevan toimeksiantoihin liittyvän aineiston 10 vuoden kuluttua toimeksiannon päättymisestä, ellei aineistojen säilyttämisestä ole toisin sovittu. Henkilötietoja säilytetään Propertan tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

17. VASTUUNRAJOITUS JA REKLAMAATIOT

Propertan ja sen edustajien vahingonkorvausvastuu palveluiden suorittamisessa aiheutuneesta vahingosta on enintään yksi miljoona (1.000.000,00) euroa toimeksiantoa kohden, ellei asiassa ole kirjallisesti sovittu muusta vastuunrajoituksesta. Mahdollisesta Propertan ja sen edustajien korvausvastuusta vähennetään määrä, jonka asiakas saa korvauksena vakuutuksesta tai muusta ulkopuolisen suorittamasta korvauksesta. Jos asiakkaalle aiheutuneen vahingon määrää ei voida arvioida, Propertan vastuu rajoittuu joka tapauksessa summaan, jonka asiakas on suorittanut Propertalle asiassa. Propertan ja sen edustajien vastuu rajoittuu kaikissa tilanteissa välittömiin vahinkoihin, eivätkä Properta ja sen edustajat vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista eikä kolmansille tahoille aiheutuneista tai kolmansien tahojen aiheuttamista vahingoista. Vastuunrajoitusta ei sovelleta, mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Huolimatta siitä, mitä yllä on todettu, jos asiassa on asetettu määräaika ja Properta saa toimeksiannon tai ohjeet liian myöhään, Properta ei vastaa siitä, ettei toimeksiantoa ole hoidettu ajoissa. Properta ei myöskään vastaa vahingosta, jonka asiakas kärsii käyttäessään asiakkaalle annettuja neuvoja tai asiakirjoja muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on annettu. Propertan palvelut on tarjottu ainoastaan Propertan asiakkaille, eikä Properta vastaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista. Mikäli toimeksiantoon ei nimenomaisesti ole sisällytetty veroneuvontaa, Properta ei vastaa toimeksiannon mahdollisten veroseuraamusten tai sellaisen riskin aiheuttamasta vahingosta.

Propertalla on Suomen Asianajajaliiton edellyttämä vastuuvakuutus If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä (osoite: PL 4, 00025 IF). Vastuuvakuutus kattaa alueellisesti koko maailman paitsi Yhdysvallat, Kanadan tai näiden maiden lakien mukaiset oikeudenkäynnit. Riippumatta kyseisen vastuuvakuutuksen ehdoista, Propertan vastuu on rajoitettu kaikissa tapauksissa näiden ehtojen mukaisesti.

Mikäli asiakas on tyytymätön Propertan suorittamaan palveluun, asiakkaan tulee esittää reklamaatio ja mahdolliset vaatimukset kirjallisesti yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun kyseiset palvelut on toimitettu ja joka tapauksessa viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua tyytymättömyyttä aiheuttaneen toimenpiteen suorittamisesta tai siitä, kun tyytymättömyyttä aiheuttanut toimeksianto on päättynyt, riippuen siitä kumpi ajankohta on aikaisempi.

Tyytymätön asiakas voi myös tehdä kirjallisen valituksen Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnalle. Mikäli asiakkaan tyytymättömyys koskee Propertan veloittamaa palkkiota, asiakkaalla on oikeus pyytää Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnalta palkkiosuositusta.

18. LAINVALINTA JA ERIMIELISYYDET

Propertan ja asiakkaan väliseen toimeksiantosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien siinä olevat lainvalintasäännöt. Tästä toimeksiantosuhteesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti yhden välimiehen toimesta Suomessa. Osapuolilla on kuitenkin oikeus saattaa erääntynyttä saatavaa koskeva asia toimivaltaisen suomalaisen yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Propertan ja kuluttaja-asiakkaan väliset riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai mikäli kuluttaja-asiakas vaatii, tämän asuinpaikan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus saattaa riita kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).