Siirry sisältöön

Vertikaaliset sopimukset – uusi EU:n ryhmäpoikkeusasetus voimaan 1.6.2022

1.6.2022 tuli voimaan uusi vertikaalisia – eli eri jakeluportailla olevien elinkeinonharjoittajien välisiä – sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (VBER). VBER korvasi aiemman 12 vuotta voimassa olleen ryhmäpoikkeusasetuksen. 1.6.2022 voimassa olleisiin vertikaalisiin sopimuksiin sovelletaan yhden vuoden siirtymäaikaa, eli ne tulee saattaa uuden sääntelyn mukaisiksi 31.5.2023 mennessä. Uutta asetusta kuitenkin sovelletaan jo 1.6.2022 lukien kaikkiin ko. ajankohdan jälkeen tehtäviin ja sen soveltamisalan piiriin kuuluviin sopimuksiin.

Ryhmäpoikkeusasetuksella säädetään siitä, millaiset vertikaalisiin sopimuksiin sisältyvät rajoitukset tai edellytykset ovat sallittuja siten, ettei niiden katsota rajoittavan lainvastaisesti kilpailua. EU-tasolla kilpailunrajoituksista säännellään EU:n perustamissopimuksessa ja Suomessa kansallisella tasolla taas vastaavasti kilpailulaissa, jota tulkitaan EU:n kilpailusääntöjen mukaisesti.

VBER:n soveltuminen edellyttää, ettei kummankaan sopimusosapuolen markkinaosuus kyseessä olevien tuotteiden ja/tai palvelujen relevanteilla markkinoilla ylitä 30 %:n markkinaosuuden kynnysarvoa. Jos kynnysarvo ylittyy, VBER ei sovellu, jolloin vertikaalisten rajoitusten vaikutuksia arvioidaan muiden kilpailusäännösten valossa.

VBER:ää sovelletaan myös immateriaalioikeuksia sisältäviin sopimuksiin, joissa IPR-määräykset eivät ole sopimusten pääasia. Esimerkkinä tällaisista IPR-sopimuksista VBER:n soveltamisohjeissa eli suuntaviivoissa on mainittu franchise-sopimukset, joissa franchise-yrittäjät saavat käyttöoikeuden mm. ketjun tavaramerkkeihin ja know-how’hun. Franchise-sopimukset ja tietojenvaihdon välttämättömyys franchise-ketjuissa on otettu lisäksi erityisesti esille myös koskien VBER:n uusia säännöksiä tietojenvaihdosta kaksoisjakelutilanteissa – eli toimittajan myydessä itsekin tuotteita loppukäyttäjille jälleenmyyjiensä lisäksi, jolloin toimittajan ja jälleenmyyjiensä välillä on tältä osin kilpailutilanne.

Internet ja verkkokauppa ovat merkittävässä roolissa VBER:n uudistuksissa. VBER:ssä on uudet säännökset koskien verkossa toimivia välityspalveluja, kuten sähköisiä kauppapaikkoja ja lisäksi ns. yhdenvertaisuusehdot ovat nyt osin kiellettyjä. Internetin tehokas käyttö on otettu aiempaa laajemmin mukaan. Internetin käyttöä ei saa kieltää suorasti eikä myöskään epäsuorasti. Verkkokaupan osalta kaksoishinnoittelu on kuitenkin nyt mahdollista. Tämä tarkoittaa sitä, että toimittajan tukkuhinnat voivat erota siitä riippuen, myykö jälleenmyyjä tuotteet verkossa vai myymälässä. Hintaeron tulee kuitenkin kohtuudella perustua kustannuseroon myynnistä eri kanavissa.

Aktiivisen ja passiivisen myynnin määritelmiä on tarkennettu, samoin kuin sallittuja / kiellettyjä rajoituksia aktiiviseen ja passiiviseen myyntiin liittyen jakelujärjestelmästä riippuen. Sopimusten aikaisten kilpailukieltojen maksimipituutta (5 vuotta) on nyt todettu voitavan uudistaa hiljaisellakin sopimuksella, mikäli ostaja voi neuvotella sopimuksen uudestaan tai irtisanoa sen kohtuullisella irtisanomisajalla ja kustannuksilla. Franchise-sopimusten osalta merkittävän know-how’n siirron on kuitenkin VBER:n tulkintaohjeissa eli ns. suuntaviivoissa edelleen todettu voivan oikeuttaa koko franchise-sopimuksen voimassaolon mittaiseen kilpailukieltoon.

VBER on tullut jo kesän kynnyksellä voimaan, joten sen vaikutukset ja muutostarpeet nykyisiin ja tuleviin sopimuksiin on syytä tarkistaa.

Hanna-Maija Elo

Osakas, asianajaja, varatuomari, tavaramerkkiasiamies

040 561 4961
«
»