Siirry sisältöön

Vaativat oikeudenkäynnit

Asianajajan työn ajatellaan yleisesti sisältävän oikeudenkäyntien hoitamista eli prosessaamista. Hyvin usein työnkuvaan kuuluukin ainakin jossain määrin oikeudenkäyntejä, mutta ei suinkaan aina. Erityisesti liike-elämän parissa työskenteleville asianajajille on tyypillistä vahva erikoistuminen tiettyyn oikeudenalaan ilman, että asianajaja kuitenkaan välttämättä hoitaisi kyseiseen oikeudenalaan liittyviä oikeudenkäyntejä. Vastaavasti yleistä on, että asianajaja keskittyy pelkästään tai ainakin pääosin riidanratkaisuun oikeudenkäynteineen.

Liike-elämälle yleisten laajojen ja vaativien riita-asioiden onnistunut hoitaminen edellyttääkin asianajajalta vahvaa osaamista oikeudenkäynneistä ja niiden käytännöistä riippumatta siitä, onko kyseessä oikeudenkäynti yleisessä tuomioistuimessa vai välimiesmenettely. Prosessisääntöjen hallinta on välttämätöntä ja laajojen todisteaineistojen hallinta sekä todistajien kuuleminen edellyttävät kokemuksen mukanaan tuomaa osaamista. Oikeudenkäyntiosaaminen onkin siten ymmärrettävästi oma vaativa erikoisalansa eikä jokaisen lakimiehen yleistaito.

Pelkkä asianajajan oikeudenkäyntiosaaminen ei haastavissa riita-asioissa ole kuitenkaan yksin riittävää, vaan usein vähintään yhtä tärkeäksi nousee asianajajan ymmärrys riidan kohteesta ja siihen liittyvistä käytännöistä. Jo oikeudenkäyntiä edeltävän riskiarvion tekeminen edellyttää yleensä asianajajalta mainittua ymmärrystä. Myös riitakysymysten kannalta relevantin todistusaineiston tunnistamisessa sekä esimerkiksi mahdollisessa asiantuntijatodistelun esittämisen tarpeen arvioinnissa substanssiosaaminen on keskiössä.

Toimistomme hoitamat vaativat oikeudenkäynnit ovat luonteeltaan pääosin sellaisia, joiden hoitamiseen tarvitaan oikeudenkäyntiosaamisen lisäksi myös substanssiosaamista. Esimerkiksi rakentamiseen liittyvien riitojen osalta ymmärrys keskeisistä sopimusehdoista (tyypillisesti YSE- tai KSE-ehdot) ja/tai rakentamisen laatua ohjaavan sääntelyn tunteminen on usein välttämätöntä. Immateriaalioikeudelliset riita-asiat käsitellään puolestaan ensiasteena markkinaoikeudessa, jossa jo itse oikeudenkäynti eroaa osin prosessina käräjäoikeudessa ensiasteena käsiteltävistä riita-asioista. Tavaramerkkien ja muiden immateriaalioikeuksien loukkauskanteet sekä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevat oikeudenkäynnit ovat hyviä esimerkkejä riita-asioista, joissa asiaa hoitavan asianajajan on käytännössä välttämätöntä tuntea ko. erityislainsäädäntöä ja markkinakäytäntöä syvällisesti asian menestyksekkääksi hoitamiseksi.

Vaikka laajoissa oikeudenkäynneissä on monesti kyse taloudelliselta arvoltaan merkittävistä asioista, näin ei kuitenkaan aina ole. Toisaalta myöskään oikeudenkäynnin laajuus ei itsessään määrittele varsinaisiin riitakysymyksiin liittyvää haastavuutta. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiöoikeudellisiin riitoihin saattaa sisältyä hyvinkin moniulotteisia oikeudellisia kysymyksiä, jotka edellyttävät asianajajalta perusteellista substanssin tuntemista, vaikka riidan taloudellinen intressi ei välttämättä olisikaan absoluuttisesti arvioituna valtava taikka oikeudenkäynti itsessään erityisen laaja. 

Asianajajaa riita-asiaan valittaessa onkin tärkeää varmistaa, että asianajajalla on oikeudenkäyntiosaamisen lisäksi myös kokemusta vastaavantyyppisistä riidoista. Oikeudenkäyntiasiamiehenä toimivan asianajajan tulisi olla oikeudenkäyntien ammattilainen juuri kyseisen riita-asian oikeudenalaan liittyvissä asioissa. Propertan keskittyminen tiettyihin oikeudenaloihin sekä näihin oikeudenaloihin liittyvien riita-asioiden hoitamiseen mahdollistaa sen, että pystymme hoitamiemme oikeudenalojen osalta tarjoamaan asiakkaallemme juuri tällaisia vaativan riita-asian hoitamisen asiantuntijoita, joilla on sekä oikeudenkäyntiosaamisen että substanssituntemuksen osalta parhaat mahdolliset edellytykset oikeudenkäynnin hoitamiseen.

Katja Firtser

Osakas, asianajaja, varatuomari

050 597 6050
«
»